Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die gedaan worden via de webwinkel van TAEYMANS COFFEE bvba op www.taeymansbaristashop.be, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in België, 2320 Hoogstraten, Leemstraat 15b met ondernemingsnummer BE 0882.202.825 – tel: 0032 473 236 181 – E-mail: info@taeymanscoffee.be.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.
TAEYMANS COFFEE BVBA behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling van het ondernemingsnummer.
De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs, maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van de online bestelprocedure.

TAEYMANS COFFEE BVBA heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigingen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. In het geval dat de prijswijziging een gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de klant worden aangerekend.

3. Betaling
Betalingen geschieden per creditcard of via e-banking, dit bij het afronden van de bestelling op de site en dus voorafgaand aan de levering.
TAEYMANS COFFEE BVBA stelt haar leveringsplichten uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen.
Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt elke betaling binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
Bij gebreke aan tijdige betaling zal levering niet kunnen plaatsvinden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

4. Aanvaarding
Elke bestelling geplaatst door de klant houdt in dat de klant kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze verkoopsvoorwaarden.
TAEYMANS COFFEE bvba houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden is gerezen.

5. Verzakingsrecht
De klant kan binnen 7 kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn verzakingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer u het product ongeopend, compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking retourneert, kan er na overleg met TAEYMANS COFFEE BVBA aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Indien de klant van het verzakingsrecht zoals vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt TAEYMANS COFFEE BVBA binnen 15 dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan TAEYMANS COFFEE BVBA betaalde.

6. Levering
Leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en alleszins voor het gebruik en of de doorverkoop ervan.
Vanaf het ogenblik van levering draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven integraal eigendom van TAEYMANS COFFEE bvba tot de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan TAEYMANS COFFEE BVBA verschuldigd is, heeft voldaan. Tot op dat ogenblik zal TAEYMANS COFFEE bvba er vrij en onverminderd over kunnen beschikken.8. Klachten
Als klant heeft u de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TAEYMANS COFFEE BVBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TAEYMANS COFFEE BVBA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde ervan te restitueren.

9. Overmacht
Indien TAEYMANS COFFEE BVBA door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is TAEYMANS COFFEE BVBA niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. TAEYMANS COFFEE BVBA is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10. Verwerking persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de facturen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

11. Doorverkoop
Het is de koper toegestaan de door TAEYMANS COFFEE bvba geleverde producten door te verkopen op voorwaarde dat de producten worden verkocht in de originele, voor de eindgebruiker bestemde verpakking.
De koper zal op geen enkele wijze schade berokkenen aan het door TAEYMANS COFFEE bvba opgebouwde imago, alsook het imago van de door TAEYMANS COFFEE bvba geleverde producten. TAEYMANS COFFEE bvba behoudt zich het recht voor leveringen te staken en een schadevergoeding te vorderen indien aan haar imago of aan het imago van de door haar geleverde producten schade wordt berokkend.

12. Bevoegdheid
Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Verkoopsvoorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.